Welcome Summer!

Arriba l’estiu i toca un bon merescut descans, però sense oblidar-nos que hi ha temps per fer moltes coses. Entre elles repassar una mica els continguts d’anglès treballats al llarg del curs d’una forma més relaxada a fi de poder iniciar el proper amb una millor base d’aprenentatge.

Penseu que el nivell de competència d’una llengua que no s’utilitza de forma freqüent comença a perdre’s a partir del primer mes, per això creiem que fora bo que els nostres alumnes facin alguna coseta en anglès.

Què i com podem ajudar als nens a tal propòsit?

  • Podeu promoure activitats complementàries d’exposició a l’anglès:o  Veure pel·lícules i/o dibuixos en versió original anglesa amb els subtítols en anglès. Hi ha portals de televisió que n’ofereixen una gran oferta com ara Let’s Clan & Super 3.
  • Llegir llibres de lectura graduats en anglès. A poder ser, audiollibres: llibres que s’acompanyin d’un Cd  on és la lectura del propi text. En el blog trobareu enllaços a revistes i llibres digitals, però en podeu trobar gran oferta a llibreries com: Come In – Llibreria Anglesa.  C/ Carrer de Balmes, 129-Bis, 08006 Barcelona.
  • Visitar pàgines d’Internet que promoguin la pràctica activa dels aprenentatges. Us proposem unes quantes a la següent página.
  • Abans de començar la feina fóra bo que ens organitzem bé el treball en funció dels dies que tenim. No té sentit fer la feina de forma intensa uns dies i deixar-ho tot córrer la resta de vacances. Una mica de dilluns a divendres ja és suficient i productiva si es fa  al llarg de tot l’estiu.

Some ideas to do during this summer… click on the pictures

koala
vooks-icon Super Single Songs logo 1
Extra resources

I no oblideu la possibilitat de llegir molts contes amb la biblioteca virtual: FREE ENGLISH BOOKS

Happy Summer!

 

Publicado en Isabel

Monday, 8th June 2020

Hello everyone!

We are in the last weeks of the school-year  and the holidays are very close. We can only make one last effort before the desired break. Shall we get to work?

Cheer up!

Ya estamos en las últimas semanas del curso y las vacaciones están ya muy cerca.
Sólo nos queda hacer un último esfuerzo antes de las deseadas vacaciones.
¿Nos ponemos a trabajar?
Ánimo!

1st grade:

On Wednesday we follow with Unit 4 doing the final session (Session 5) and on Friday we finish the last session of Once Upon a Time.

This week we finish the English work with 1st graders. 

I hope you had a lot of fun  and have learned a lot this school year … Enjoy a lot your summer holidays!

El miércoles seguimos con la Unit  haciendo la sesión final (Session 5) y el viernes terminamos la última sesión de Once Upon a Time.

Esta semana terminamos el trabajo de inglés con alumnos de primero. Espero que te hayas divertido mucho y hayas aprendido mucho este año escolar … ¡Disfruta tus vacaciones de verano!

2nd grade:

This week, on Friday, we finish the last session of Once Upon a Time.

Esta semana, el viernes, acabaremos la última sesión de “Once Upon a Time”.

3rd grade:

This week, on Friday, we follow with Session 2 of Unit 4. At the Library.

Enjoy the week!!!

 

Publicado en Isabel | Etiquetado , ,

Monday, 25th May 2020

Hello, hello!

We start the last week of May and … we have gone to phase 1! Happy?
The situation is improving little by little, but … let’s not trust ourselves!

Empezamos la última semana de mayo y… hemos pasado a la fase 1! ¿Contentos?
La situación va mejorando poco a poco, pero… ¡no nos confiemos!

Find your course and follow the instructions:

1st grade:

This week we follow with Unit 4. At the party, doing Session 2.

Remember that we do not have class on Friday.

Esta semana seguimos con Unit 4. At the party, haciendo la Session 2. Recuerda que no tenemos clase el viernes.

Unit 4. At the Party

2nd grade:

This week we follow with Unit 3. In the Countryside, doing Session 4.

Remember that we do not have class on Friday.

Esta semana seguimos con Unit 3. In the Countryside, haciendo la Session 4. Recuerda que no tenemos clase el viernes.

Unit 3. In the Countryside

3rd grade:

This week we follow with Unit 3. At Rooftops Café, doing Session 10.

Unit 3. At Rooftops Café

Publicado en Isabel | Etiquetado , ,

Monday, 18th May 2020

Hello everyone!

We are already in the middle of May … How are you?

Find your course and follow the instructions:

1st grade:

This week we start a new unit in English: Unit 4. At the party, doing Session 1; and we follow with our story in Once Upon a Time doing: Session 3.

Esta semana empezamos un nuevo tema en inglés:  Unit 4: At the Party, haciendo la  Session 1; y seguiremos con nuestra historia de Once Upon a Timer haciendo la Session 3.

2nd grade:

This week we follow with “Unit 3: In the Countryside” doing Session 3, and doing Session 3 of Once Upon a Time.

Esta semana seguimos con: “Unit 3: In the Countryside” haciendo la Session 3, y haciendo la Session 3 de Once Upon a Time.

3rd grade:

This week we follow with Unit 3: At Rooftops Café, doing Session 8 and 9.

Esta semana seguimos con Unit 3: At Rooftops Café, haciendo las Session 8 y 9.  

English: Unit 3. At Rooftops Cafe. 

Enjoy the week…

Bitmoji Image

Publicado en Isabel | Etiquetado , ,

Monday, 11th May 2020

Hello, hello!

How are you? Are you fine? I hope so.

This Friday is the International Day of Families. A great moment to thank to your family members all their love for you!

Find your course and follow the instructions:

1st grade:

This week you  follow with unit 3: In the city doing Session 6 and 7. In Session 6 you have to do a worksheet for your teacher.

Esta semana seguimos con unit 3: In the city haciendo las  Session 6 y 7. En la Session 6 tienes que hacer una ficha y mandársela a tu maestra.

2nd grade:

This week we start a new unit: “Unit 3: In the Countryside” and we do Session 1 and 2.

Esta semana empezamos un nuevo tema: “Unit 3: In the Countryside” y hacemos la Session 1 y 2.

3rd grade:

After our short break to learn about Ancient Egypt, we follow with Unit 3: At Rooftops Café, doing Session 6 and 7.

Después de nuestro breve descanso para aprender sobre el antiguo Egipto, seguimos con la Unit 3: At Rooftops Café, haciendo las Session 6 y 7.  

– Unit 3. At Rooftops Cafe. 

Have a nice week!!!!
Bitmoji ImageXXOO

Publicado en Isabel | Etiquetado , ,