Competències bàsiques 6è EP – anglès

Informació per al curs

Com ja sabeu, els alumnes de sisè passen unes proves de competències bàsiques al final de primària més de caire analític per millorar els centres, que no pas d’avaluació dels nostres infants.

La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua:

 • La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació.
 • L’expressió escrita, amb l’elaboració d’una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l’activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

Aquest any les proves d’anglès seran —— i desde els darrers 2 cursos es van introduir alguns canvis en el full de resposta per agilitzar el procés de correcció dels quaderns de la prova.

Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.

Cal tenir en compte que:
– En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció es realitza en un full a part.

– Cada sessió té una durada de 60 minuts.

– S’aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.

Què s’avalua?

 • La comprensió lectora i la comprensió oral mitjançant ítems tancats que avaluen els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació.
 • L’expressió escrita, amb l’elaboració d’una breu producció, pautada i contextualitzada.  Es mesura la competència discursiva (coherència i adequació, guiades pel plantejament de l’activitat) i la competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia de nivell bàsic).

El quadern de competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès) conté:

  • Ítems tancats sobre dos textos orals per avaluar la comprensió oral.
  • Ítems tancats sobre dos textos escrits per avaluar la comprensió lectora.
  • Una redacció.

Quins són els criteris de correcció?

Comprensió lectora i comprensió oral:

 • La comprensió literal i la comprensió inferencial es mesuren mitjançant preguntes d’opció múltiple.

Expressió escrita:

 • L’expressió escrita es mesura amb una redacció, on s’avalua:
  • La competència discursiva, que es mesura segons la coherència i l’adequació al tema proposat.
  • La competència lingüística, que es mesura segons l’ús del lèxic, el domini de l’ortografia i de la morfosintaxi.
  • Les redaccions han de tenir entre 40 i 50 paraules.

Alguns models de prova per si voleu que els vostres fills i filles practiquin una mica… (Hi ha cops que els resultats baixen per la novetat del model d’examen!)

D’altres proves, però sense el sistema de resposta actual: